Plaga: Žáci 1. a 2. tříd se do škol vrátí snad v listopadu

Věřím, že přinejmenším žáky 1. a 2. ročníků základních škol se podaří vrátit do lavic ještě v průběhu listopadu, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Lidovky.cz: Na začátek se vás chci zeptat na jednu věc: když se ukázalo, že nyní už bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) porušil návštěvou zavřené restaurace na Vyšehradě a nenasazením roušky protiepidemická nařízení, na sociálních sítích jste se za něj omluvil. Proč? A nakolik to dle vás poškodilo už beztak nabouranou důvěru veřejnosti ve vládu a v jí vydávaná opatření?
Je potřeba znát kontext. Den předtím, než jeden z tuzemských deníků zveřejnil zmíněnou informaci o Romanu Prymulovi, jsme do škol rozeslali letáky a informaci, jak se děti mají správně chovat v době prodloužených prázdnin, které jsem sám označil za dny boje proti covidu. A právě proto jsem osobně cítil povinnost se za chování jednoho z mých, dnes již bývalých, kolegů omluvit.

Lidovky.cz: Co byste vzkázal lidem, kteří vyjadřují obavy, že koronavirová pandemie zakládá kvůli zavřeným školám na nevzdělanou generaci?
V prioritách stanovených pro návrat dětí do škol, které jsme představili, jsou žáci prvního stupně základních škol hned na čelném místě. Pokládám to za opravdu klíčové. Samozřejmě platí, že distanční výuka nemůže nahradit tu prezenční, a to zejména u těch nejmenších, může však být do budoucna jejím vhodným doplňkem. Podaří-li se během aktuálního školního roku najít rovnováhu mezi distanční a prezenční výukou, věřím, že koronakrize úroveň vzdělanosti dětí nijak negativně neovlivní.

Lidovky.cz: Funguje podle vás podzimní distanční výuka, míněno zejména na základních školách, lépe než na jaře?

Oproti jarnímu období se situace na většině škol znatelně zlepšila. Věřím, že svůj podíl na tom mají i kupříkladu webináře Národního pedagogického institutu či metodika, již ministerstvo vydalo a která byla školami přijata velmi pozitivně.

Je potřeba si uvědomit, že distanční výuka neznamená jenom online vzdělávání s pomocí počítače. Správně nastavená distanční výuka nespočívá ani v tom, že se překlopí prezenční rozvrh jedna ku jedné, rozhodně také není o tom, že úkoly jsou zadávány jednou týdně e-mailem. Je nezbytné kombinovat práci s počítačem, samostatnou práci, týmovou práci a projektové činnosti. Jenom tak to může fungovat. Důležitá je rovnováha a také to, aby výuka byla přizpůsobena podmínkám dítěte v rodině.

Lidovky.cz: Monitoruje ministerstvo kvalitu výuky na dálku? Například to, zda některé děti nejsou znevýhodněné tím, že zrovna jejich učitel příliš neovládá počítačové technologie, a výuku i proto odbývá?
Inspekční činnost spadá do gesce České školní inspekce, která na popud ministerstva prováděla na jaře telefonické šetření. Jeho cílem bylo zjistit, jak na tom školy ohledně distančního vzdělávání jsou. Obdobný postup zvolíme i nyní. Za úroveň učitelského sboru odpovídá ředitel školy, jenž by také měl být pedagogickým lídrem. Není-li některý z rodičů spokojený s kvalitou online výuky svého dítěte, je potřeba, aby se obrátil přímo na školu a situaci s ní řešil. Znovu však zdůrazňuji, že si musíme ujasnit samotnou podstatu distanční výuky. Rozhodně to nemá být tak, že děti prosedí celý den u počítače a online hodin. Jak už jsem řekl, je nutné nalézt rovnováhu mezi online výukou a dalšími činnostmi, například projektovými.

Lidovky.cz: Jak se dle vás projeví zejména na prvňáčcích fakt, že byli krátce po svém nástupu do školy převedeni na online výuku, se kterou si bez pomoci rodičů sami neporadí?
U žáků prvních, ale i druhých ročníků základních škol je situace v tomto ohledu nejsložitější. I proto konzistentně zastávám názor, aby se návrat dětí do škol předřadil, a to klidně i výměnou za zpřísnění protiepidemických opatření v jiné oblasti.

Lidovky.cz: Platí rovnice, že čím déle jsou školáci doma, tím hlubší problém vzniká?
Podle informací od dětských psychologů i Rady pro duševní zdraví je současné období – a nejen u dětí – psychicky velmi náročné. Právě proto je naší prioritou návrat žáků a studentů do škol ihned, jakmile to bude jen trochu možné. Co se týká míry rizika zaostávání ve vzdělávání, předpokládám, že se v létě uskuteční nějaká forma dovzdělávacích kempů, které se konaly už během minulých prázdnin.

Lidovky.cz: Na které znalosti a dovednosti dětí dopadá absence prezenční výuky nejhůře? A které kompetence se naopak rozvíjejí?
Pomineme-li pedagogickou část, tedy samotný proces výuky a osvojování si znalostí a vědomostí, pak je to určitě absence sociálních kontaktů se spolužáky ve spojení s psychickou náročností zvládat tuto nepříjemnou situaci, s čímž ostatně bojují i mnozí dospělí. Na druhé straně platí, že distanční výuka posiluje u žáků samostatnost při plnění zadávaných úkolů, vyhledávání faktů či prohlubuje práci s internetem.

Lidovky.cz: Co by měli pedagogové dělat, aby rodičům zejména mladších žáků vysvětlili, že domácí vzdělávání nebo alespoň doučování je nezbytné?

Řekl bych, že klíčový je v této oblasti kontakt mezi rodiči a školou. Především by učitelé neměli žáky přetěžovat a měli by ze své pozice sami odhadnout, jaké vědomosti jsou v tuto chvíli klíčové.

Lidovky.cz: Pandemie prostupuje nejen Evropou a jednotlivé státy přistupují k otázce (ne)uzavření škol různě, mnohde školáci dál usedají do lavic. Z jakých podkladů a dat vycházela při svém rozhodnutí školy zavřít česká vláda?
Z odborných dat ministerstva zdravotnictví a kriticky nepříznivých modelů vývoje koronavirové epidemie. Proto vláda musela přistoupit k bezprecedentnímu uzavření škol včetně prvních stupňů. Nejen podle mého názoru, ale i kvůli řadě objektivních důvodů se škol musí týkat první vlna rozvolňování. Návrat dětí do škol je klíčový. Žádám firmy, aby byly zodpovědné a svým zaměstnancům umožnily přechod na tzv. home office v mnohem větší míře, neboť i to by mohlo značně napomoci s realizací návratu dětí do škol. Odhady hovoří o tom, že na práci z domova může přejít až 33 procent pracovní síly v České republice. Zatímco v jarní vlně epidemie jsme se v tomto směru dostali k číslu 23 procent, teď, kdy je epidemiologická situace daleko horší, je to zhruba 14 až 15 procent, tedy výrazně méně.

Lidovky.cz: Tvrdíte, že nechcete mást rodiče, učitele ani děti stanovováním termínu návratu do lavic, jenž se pak nenaplní. Přesto se zeptám: stane se tak ještě v tomto kalendářním roce? Nebo letos jen pro některé ročníky?
Za školství řeknu, že už víme, jak školy otevírat a na základě jakých priorit. Ovšem to, kdy se tak skutečně bude moci stát, musí říct ministerstvo zdravotnictví. Současný ministr Jan Blatný se chce řídit daty a doporučením odborníků, což plně respektuji, a proto záleží na něm a jeho odborném týmu, jak rozhodne, co se týče termínů. Pevně však věřím, že přinejmenším první dva ročníky základních škol se podaří vrátit do lavic ještě v průběhu listopadu.

Lidovky.cz: Jaká bude podoba výuky, až se děti vrátí do lavic? Neměly by se kvůli zpoždění, ale i na základě nově nabyté perspektivy proměnit osnovy, učební postupy, způsoby hodnocení?

Současná situace potvrdila to, nač upozorňuje i Strategie 2030+, a totiž přehlcenost rámcových vzdělávacích programů (RVP), potvrdila mezikrajové nerovnosti v přístupu ke vzdělání a potřebu zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, kam spadá i navýšení digitálních kompetencí učitelů. Práce na nových RVP by se měly odehrát jako jedna z předních priorit Strategie 2030+. Do budoucna se rovněž chceme zaměřit na podporu formativního hodnocení žáků, k němuž přistupuje čím dál více škol.

Lidovky.cz: Koronakrize přiměla školství dale více využívat informační technologie. Pomohla zmodernizovat školství systémově?
Souhlasím, pandemie skutečně nastolila téma digitalizace školství a možností distanční výuky. Těší nás, že řada škol i pedagogů, kteří se to učili za pochodu, si tenhle způsob výuky skvěle osvojila, a je potřeba jim za to poděkovat. Určitě se také zlepšila komunikace mezi rodinou a žákem či sdílení informací mezi pedagogy, což jsou věci, jež bychom měli do budoucna zachovat a posílit i v rámci běžné výuky.

Lidovky.cz: Povolávají školy na pomoc studenty pedagogických fakult? A pokud ano, co přesně dělají a jak mohou pomoci při výuce na dálku?
Studenti pedagogických fakult mohou vykonávat praxi například ve školách pro děti určených profesí a stejně tak při výuce ve školkách, školách při dětských domovech a školách při zdravotnických zařízeních, jejichž provoz nebyl vládními opatřeními omezen. Podílejí se na zajištění distanční výuky, zejména ve školách, jež z důvodu vysokého počtu nemocných pedagogů nedokázaly pokrýt distanční výuku vlastními zaměstnanci. Pokud to kapacity studentů umožní, mohou posilovat i aktivity distančního doučování na školách, které o to projevily zájem. Tuto aktivitu koordinuje Národní pedagogický institut. Studenti vykonávající tuto praxi také mohou být ubytováni na kolejích vysokých škol.

Lidovky.cz: Jak se distanční vzdělávání projevilo na praktické výuce středoškoláků? Utrpí kvalita budoucích řemeslníků?

Obnovení praktické výuky je třetí z námi stanovených priorit, hned po návratu žáků 1. a 2. tříd základních škol a závěrečných ročníků, které čekají některé z důležitých zkoušek. Praktickou výuku jsme se snažili držet co nejdéle, ovšem i ta nakonec musela přejít na distanční formu. Uvědomujeme si, že ne u všech oborů je taková forma vhodná. Praktické vyučování je obtížně nahraditelné, i proto budeme při jednání s ministerstvem zdravotnictví usilovat o její obnovení v co nejkratším termínu, jakmile to situace dovolí.

Lidovky.cz: Jedním z důsledků online výuky jsou kyberútoky, s nimiž se podle ředitelů už setkaly takřka všechny školy ve větších městech. Jak pomůžete školám v tomto ohledu?
Odpovědnost za zabezpečení systémů nesou zřizovatelé škol, využít na to mohou prostředky z rozpočtového určení daní, které ze poslední období znatelně vzrostly. Ministerstvo školství hodlá nadále, i ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, podporovat zvyšování kybernetické bezpečnosti na školách. Již jsme zveřejnili materiály, jež uživatelům i IT správcům škol pomohou nastavit bezpečné prostředí pro videokonference, tedy například online výuku. Zároveň jsme doporučili školám, aby poučily žáky a studenty o tom, že nemají poskytovat své přihlašovací údaje třetím stranám, neboť právě to se ukazuje jako velký problém.

Lidovky.cz: Vysoké školy přišly kvůli povinnému přechodu na distanční formu vzdělávání o značné příjmy, především z doplňkové činnosti. Chystáte pro ně nějaké finanční kompenzace?
Pokud by měla mít současná či budoucí pandemická situace dlouhodobější dopady na rozpočty vysokých škol, jsme připraveni usilovat o získání dalších peněz ze státního rozpočtu. Ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou jsem už dopisem vyzval, aby do dotačního titulu Covid Ubytování, jenž je určen na podporu provozovatelů ubytovacích zařízení, zařadila také koleje, kde vysokým školám vznikají ztráty.

Zdroj: lidovky.cz

Přejít nahoru